Förlängning av tillfällig möjlighet att ge skattefria gåvor 1 januari till 31 december 2021

Den tillfälligt utvidgade möjligheten för arbetsgivare att ge skattefria gåvor till anställda förlängs till att gälla för perioden 1 januari till 31 december 2021. Gåvornas värde får inte överstiga 2 000 kr per anställd (3 § lagen [2021:300] om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda). Skattefriheten gäller utöver de skattefria gåvor som redan finns, som exempelvis julgåvor.

Gåvorna får inte ges i pengar. Detta är samma definition som används i SKV A 2020:27 när det gäller skattefria gåvor enligt 11 kap. 14 § IL. Det innebär även att arbetsgivaren måste betala direkt till den som erbjuder varan eller tjänsten. Den anställda kan inte göra ett utlägg och få ersättning från arbetsgivaren. Utlägg för arbetsgivarens räkning uppfyller inte kraven för skattefrihet. De anställda kan få olika gåvor men med samma värde och gåvorna kan ges vid flera tillfällen. Skattefriheten gäller till den del gåvorna inte sammantaget har ett värde som överstiger 2 000 kr inklusive mervärdesskatt. Om gåvan är värd mer än 2 000 kr så beskattas den del som överstiger 2 000 kr.

Gåvor ska ges till alla anställda eller till en större grupp av anställda för att reglerna om skattefrihet ska vara tillämpliga (prop. 2020/21:166 sid.41).

Exempel: gåvor med tillfällig skattefrihet

En arbetsgivare beslutar sig för att ge sina anställda ett presentkort på 1 000 kr inför den kommande sommarsemestern. Därefter beslutar sig arbetsgivaren även för att ge sin personal en produkt ur sitt eget sortiment som har ett värde av 1 000 kr inklusive mervärdesskatt. Skattefrihet gäller i och med att gåvornas belopp sammantaget inte överstiger 2 000 kr per anställd.

Skattefria gåvor

Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor till anställda är under vissa förutsättningar skattefria (11 kap. 14 § IL).

Skatteverket anser att även uppdragstagare kan omfattas av reglerna om skattefrihet för gåvor till anställda.

Gåvobeloppen är så kallade gränsbelopp, vilket innebär att gåvan ska beskattas från första kronan om värdet överstiger de angivna beloppen (SKV A 2020:27).

Med marknadsvärde avses vad det skulle ha kostat den anställda att själv köpa motsvarande vara eller tjänst.

Arbetsgivarens kostnad för administration och transport räknas inte in i gåvans värde.

Julgåva

En julgåva till en anställd är skattefri, om den är av mindre värde (11 kap. 14 § 1 IL). En julgåva anses vara av mindre värde om marknadsvärdet inte är över 500 kr inklusive mervärdesskatt. Om marknadsvärdet överstiger 500 kr inklusive mervärdesskatt beskattas hela gåvan. (SKV A 2020:27).

I förarbetena anges att julgåvor ska ges till alla anställda eller till en större grupp av anställda för att reglerna om skattefrihet ska vara tillämpliga (prop. 1987/88:52 sid.51).

Jubileumsgåva

En sedvanlig jubileumsgåva till en anställd är skattefri. Med jubileumsgåva avses gåva till en anställd när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum etc. En skattefri jubileumsgåva kan alltså inte lämnas tidigare än i samband med 25-årsjubileum, och inte oftare än i 25-årsintervaller. En jubileumsgåva är skattefri om marknadsvärdet av gåvan inte överstiger 1 500 kr inklusive mervärdesskatt (SKV A 2020:27). Hela gåvan blir beskattad om marknadsvärdet överstiger 1 500 kr inklusive mervärdesskatt.

För att reglerna om skattefrihet ska gälla måste arbetsgivaren ge gåvan till alla anställda eller till en större grupp anställda.

Minnesgåva

En minnesgåva är en gåva som lämnas till en varaktigt anställd vid något av följande tillfällen:

  • när den anställda uppnår en viss ålder
  • efter en längre tids anställning (minst 20 år)
  • när anställningen upphör.

Med att den anställda uppnår en viss ålder bör enligt Skatteverkets uppfattning avses jämna födelsedagar från 50 år och uppåt (jmf. prop. 1987/88:52 s. 50–51 och 71 samt RÅ 80 1:44).

En minnesgåva är skattefri under förutsättning att gåvans marknadsvärde inte överstiger 15 000 kr inklusive mervärdesskatt och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver vid anställningens upphörande. Hela gåvan blir beskattad om marknadsvärdet överstiger 15 000 kr inklusive mervärdesskatt. Som varaktigt anställda i samband med minnesgåvor anses anställda som varit anställda minst sex år (SKV A 2020:27).

Kravet på varaktig anställning bör ses från den anställdas perspektiv. Även om det skett en omstrukturering, t.ex. en fusion, som lett till att företaget bytt identitet, innebär detta inte att den anställda anses ha bytt arbetsgivare.

Vid bedömningen av varaktigt anställda räknas staten som en arbetsgivare. Det saknar därför betydelse för skattefriheten om den anställda bytt arbete inom staten under de senaste sex åren.

Vid bedömningen av gåvans värde bör man inte ta hänsyn till om den är försedd med inskription eller inte (prop. 1987/88:52 s. 51).

CategoryNyheter
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2016 Net Office Ekonomi AB | Net Office Ekonomi AB har flera auktoriserade konsulter inom redovisning och lön med lång erfarenhet. Vi kan sköta allt från bokföring, bokslut och deklarationer till företagsregistreringar, ekonomisk rådgivning och lönehantering.